Android Android_greeen

Android

IOS IOS_greeen

IOS

Windows Windows_greeen

Windows

Mac Mac_greeen

Mac

logo
android-s

手机远程计算机,支持游戏或办公

原生触屏点击,贴合用户习惯

模拟按键定向优化,方便游戏办公

Android版下载
ios-s

手机远程计算机,支持游戏或办公

原生触屏点击,贴合用户习惯

定制游戏模拟按键

iOS版下载
win-s

远程操作Windows或Mac

实时反馈,原画同步

文件双向传输

免费下载安装

Windows版下载
mac-s

远程操作Windows或Mac

实时反馈,原画同步

文件双向传输

免费下载安装

Mac版下载